Artikel 1. Begrippen

De organisatie: Fit Body Sports
Gevestigd Gildeweg 1, 2632 BD Nootdorp

Overeenkomst: De overeenkomst is gebaseerd op deze algemene voorwaarden van Fit Body Sports, waarin de klant een schriftelijke overeenkomst aangaat voor de trainingen bij Fit Body Sports.

Deelnemer: Natuurlijk persoon (m/v) die deze overeenkomst aangaat met Fit Body Sports voor beoefening van sport-/bewegingsactiviteiten.

Personal Trainer: Jordy van der Straaten, Dominique Ebben

Activiteit(en): Personal Training, Coaching, Stressmanagement, Bootcamp, Bedrijfsfitness en voedingsadvies

Artikel 2. Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing indien de deelnemer zich heeft ingeschreven bij Fit Body Sports voor het deelnemen aan een of meerdere activiteit(en). Op iedere activiteit van Fit Body Sports zijn deze voorwaarden van toepassing.
Ieder gebruik van de diensten van Fit Body Sports geschiedt geheel voor eigen risico. Iedere deelnemer dient zelf voor gebruik van welke voorziening dan ook of deelname aan welke activiteit dan ook, zich ervan te vergewissen of gebruik of deelname voor desbetreffende persoon medisch verantwoord is. Daarnaast dient iedere deelnemer verzekerd te zijn tegen ongevallen.

Artikel 3. Intakeprocedure

Om verantwoord sporten te kunnen waarborgen dient u, alvorens u deelneemt aan een van de activiteiten, een intakegesprek te hebben gehad. Het anamneseformulier dient volledig ingevuld te worden samen met een trainer van Fit Body Sports. Pas na invulling van desbetreffend formulier zullen de activiteiten starten. Veranderingen betreffende uw persoonsgegeven dient u per omgaande aan Fit Body Sports door te geven.

Artikel 4. Tijdstip en plaats

Bij de bevestiging van de inschrijving zal Fit Body Sports, in samenspraak met deelnemer, een afspraak inplannen. Indien door welke omstandigheden dan ook een tijdstip niet kan doorgaan is Fit Body Sports bevoegd om in overleg met de deelnemer een ander tijdstip in te plannen. Dit dient 24 uur van te voren bekend te zijn, dit geldt zowel voor Fit Body Sports alsook de deelnemer.

Artikel 5. Verantwoordelijkheid

Op Fit Body Sports rust de verplichting tot het, gelet op het doel van de activiteit, zo goed mogelijk begeleiden van de deelnemer gedurende de activiteit. De inhoud van de activiteit wordt door Fit Body Sports samengesteld. Fit Body Sports voert de werkzaamheden in het kader van de opdracht uit naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen. Fit Body Sports is uitsluitend verantwoordelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht die het gevolg zijn van onzorgvuldigheid en ondeskundigheid bij het uitbrengen van adviezen en het uitvoeren van de opdrachten. Dit omvat de inspanningsverplichting van Fit Body Sports. Dit betekent dat Fit Body Sports niet instaat voor het succes en welslagen van die dienstverlening en dus niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor niet behaalde resultaten.

Artikel 6. Aansprakelijkheid

Deelname aan onze activiteiten geschiedt geheel op eigen risico. Fit Body Sports is niet aansprakelijk voor enige blessure of andere schade die de deelnemers mochten oplopen tijdens of ten gevolge van een training. Trainingsadviezen zijn altijd vrijblijvend en worden voor eigen risico opgevolgd. Ook is Fit Body Sports niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens of in verband met de door Fit Body Sports georganiseerde activiteiten. Fit Body Sports is niet aansprakelijk als de deelnemer op enigerlei andere wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondeling of schriftelijk door de Personal Trainer gegeven instructies, dan wel aan de lichamelijke of geestelijke gesteldheid van de deelnemer. De deelnemer verklaart hierbij dat hij of zij het onderhavige sportonderricht uitsluitend en alleen voor eigen risico zal ontvangen. De kosten van enig ongeval of letsel zullen geheel door hem of haar worden gedragen.
De deelnemer verklaart hierbij reeds nu voor alsdan afstand te doen van alle rechten tot het herstellen van een schadeactie tegen Fit Body Sports wegens vergoeding van kosten, schaden en interesten als gevolg van enig ongeval of letsel tengevolge van uitvoering van diensten die Fit Body Sports aanbiedt. De deelnemer is jegens Fit Body Sports aansprakelijk wanneer Fit Body Sports op enigerlei wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondeling of schriftelijk door de Personal Trainer gegeven instructies door deze deelnemer. De deelnemer dient Fit Body Sports te vrijwaren voor schade die hij of zij bij andere deelnemers veroorzaakt.

Artikel 7. Ontbinding

Fit Body Sports is gerechtigd de overeenkomst per direct geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder verplichting tot schadevergoeding als de deelnemer niet, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoet. U kunt in geen geval aanspraak maken op restitutie van de contributie.

Artikel 8. Betalingsvoorwaarden

Bij de bevestiging van de inschrijving zal Fit Body Sports meedelen wanneer en hoe het bedrag dient te worden voldaan. Indien de deelnemer niet tijdig betaalt, is Fit Body Sports gerechtigd de deelnemer de toegang tot de activiteit te weigeren totdat de betaling binnen is. In dat geval wordt de duur van de activiteit niet met de duur van de opschorting verlengd. De verplichting tot betalen blijft in deze situatie gehandhaafd. Daarnaast worden alle voor de resterende duur van de overeenkomst verschuldigde betalingen opeisbaar en dient u deze binnen 14 dagen na opeisbaarheid aan Fit Body Sports te voldoen. Indien Fit Body Sports over dient te gaan tot incasso van haar vordering op u, bent u tevens alle buitengerechtelijke incassokosten en de wettelijke rente verschuldigd. Niet gebruikte maar wel reeds betaalde sessies lopen uiteraard door. Op de diensten van Fit Body Sports zijn zowel het BTW 9%-tarief als het BTW 21%-tarief van toepassing. Indien door onverwachte omstandigheden de kosten stijgen is Fit Body Sports gerechtigd de prijzen te verhogen. Aangekochte sessies zijn tot maximaal 12 maanden na factuurdatum geldig. Fit Body behoudt zich het recht voor haar prijzen en tarieven te indexeren en wijzigen.

Artikel 9. Ziekmelding

Indien de deelnemer niet kan deelnemen aan een activiteit wegens ziekte, wordt verwacht dat de deelnemer dit zo spoedig mogelijk doorgeeft aan Fit Body Sports. Alle afspraken dienen 24 uur van te voren te worden afgezegd, anders worden de kosten van de diensten doorberekend.

Artikel 10. Overmacht, vakanties en algemeen erkende feestdagen

Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al wat daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen. Fit Body Sports is niet gehouden aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. Bij ziekte van onze Personal Trainers of bij onvoldoende belangstelling van een groepsles behoudt Fit Body Sports het recht de desbetreffende activiteit(en) te annuleren. In overleg wordt naar een alternatief gezocht. Bij gevaarlijke weersomstandigheden, waaronder onweer, storm, extreme warmte, sneeuw of ijzel, kan een training worden afgelast. Op algemene erkende feestdagen gaan de activiteiten niet door, tenzij anders wordt gecommuniceerd.

Artikel 11. Gezondheid

De deelnemer verklaart dat hij/zij naar beste weten gezond is en fysiek in staat om de instructies van de Personal Trainer zonder schade voor zijn gezondheid op te volgen. Bij twijfel verplicht de deelnemer zich ertoe alvorens de overeenkomst met Fit Body Sports aan te gaan, zijn arts te raadplegen.

Artikel 12. Vertrouwelijkheid

Fit Body Sports dankt u voor het vertrouwen dat u in ons stelt en we beloven zorgvuldig met uw persoonsgegevens om te gaan. Fit Body Sports is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten van groot belang is voor haar activiteiten. Om u goede en persoonlijke service te kunnen bieden hebben wij gegevens van u nodig. Fit Body Sports is verplicht strikte vertrouwelijkheid in acht te nemen met betrekking tot ontvangen informatie van haar klanten en bezoekers. De persoonlijke gegevens van de deelnemers zijn strikt vertrouwelijk en worden enkel en uitsluitend voor administratieve doeleinden van Fit Body Sports gebruikt. Desbetreffende gegevens worden nooit voor commerciële doeleinden aan derden ter beschikking gesteld. Fit Body Sports houdt zich dan ook in alle gevallen aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Artikel 13. Disclaimer

Er is veel aandacht en zorg besteed aan de inhoud van deze website. Alle informatie is beschikbaar gemaakt door Fit Body Sports. Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van deze website besteden, is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Als de op de website verstrekte informatie tekortkomingen of fouten vertoont, zullen wij de grootst mogelijke inspanning leveren om dat zo snel mogelijk te corrigeren. Fit Body Sports kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of indirecte schade die ontstaat uit het gebruik van de website of van de op of via de website ter beschikking gestelde informatie. Op het gebruik van deze website, waarop onderhavige Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing. Alle geschillen met Fit Body Sports die ontstaan naar aanleiding van het gebruik, op welke wijze dan ook, van deze website, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Haag.
Links naar andere websites: Deze website kan links naar andere websites bevatten. Fit Body Sports is niet verantwoordelijk voor het privacy statement van desbetreffende websites.

Artikel 14. Intellectueel eigendom

Onverminderd het overigens in deze Algemene Voorwaarden bepaalde behoudt de deelnemer zich de rechten en bevoegdheden voor die de deelnemer toekomen op grond van de Auteurswet. Modellen, methodieken en instrumenten die ontwikkeld en/of toegepast worden door Fit Body Sports voor de uitvoering van de opdracht, zijn en blijven eigendom van Fit Body Sports. Publicatie of andere vormen van openbaarmaking hiervan kan alleen na verkregen schriftelijke toestemming van Fit Body Sports.
Alle door Opdrachtnemer verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, trainings- en voedingsschema’s, opdrachten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software etc. ten behoeve van Fit Body Sports zijn uitsluitend te vermenigvuldigingen door Fit Body Sports ten behoeve van eigen gebruik in de eigen organisatie. Alle door de deelnemer verstrekte stukken mogen niet door Fit Body Sports zonder voorafgaande toestemming van de deelnemer openbaar worden gemaakt, of ter kennis van derden gebracht op straffe van misbruik van het intellectueel eigendom van de deelnemer.

Artikel 15. Geschillen

Met eventuele klachten kan de deelnemer zich wenden tot Fit Body Sports. Alle geschillen betreffende de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van de overeenkomst of de daaruit voortvloeiende overeenkomsten kunnen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van het arrondissement waar Fit Body Sports is gevestigd. In alle gevallen is het Nederlandse recht van toepassing.